на главную
manturs.narod.ru


confluence.org

К моим визитам30-Мая-2013 – От 49°N 47°E к дороге R97 возвращались через посёлок Жарменке и далее на юго-запад по малозаметным, редко используемым степным дорогам. Там мы надеялись встретить асфальт, но наши надежды не оправдались. Трасса R97 – это глинисто-щебневый грейдер, который в дождливую погоду становится довольно опасным. Через 60км свернули на юг. По песчаной степной дороге проехали 4км. Последние 600 метров прошли пешком.

Точка расположена в районе песков Кыдыбай. Вокруг много песчаных бугров покрытых травянистой растительностью. Встречаются одинокие деревья. Птицы, живущие на этих деревьях, не боятся людей и подпускают к себе на расстояние 1,5-2 метра. Ближайший посёлок Жамбыл расположен в 11км на юго-востоке. Вокруг точки несколько скотоводческих ферм. Точка – «бугры».

Следующая точка – 49°N 49°E. До неё около 80км и у нас есть ещё четыре часа светлого времени.


30-May-13 – From 49°N 47°E we headed for R97 road, passing the village of Zharmenke and further South-West, by almost unnoticeable, rarely used steppe roads. We hoped to find the asphalt-paved roads there, by there were none. The R97 road is a clayish grader, which tends to be rather dangerous when it rains. Having passed 60 km, we turned South and went 4 km by the steppe sand road. The last 600 m we walked.

The point is situated in the sands of Kydybai. There are many sand hillocks with some grass around. There are some individual trees. The birds that live there are not afraid of people and let them approach to the distance of 1,5-2 meters. The nearest village of Zhambyl is 11 km to the South-East. There are several cattle farms around the point. The point is “hillocks”.

The next point is 49°N 49°E. To reach it we have to go about 80 km. We have about four hours to do it before it gets dark.


30-мамыр-2013 – 49°N 47°E нүктесінен R97 жолымен Жәрмеңке кенті арқылы кейін қарай қайттық, әрі қарай оңтүстік-батысқа, онша көрінбейтін, сирек қолданылған дала түздік жолмен жүрдік. Біз алдымыздан  асфальт жол кездеседіме деп үміттеніп едік, ақталмады. R97 трассасы – жаңбырлы күні жүруге қауіпті болатын балшықты-шағыл тас жол. 60 шақырымнан кейін оңға қарай бұрылдық. Құмды дала түздік жолымен 4 шақырым өттік. Соңғы 600 метр жаяу жүрдік.

Бұл нүкте Кыдыбай құмды ауданында орналасқан. Айнала толған шөптесін өсімдіктермен күрмелген құмды адырлар. Кей жерлерде жалғыз тал-шыбықтар кездеседі. Бұл талдардағы құстар адамдардан қорықпайды екен, 1,5-2 метрге дейін өздеріне жақындатады. Бұдан кейінгі ең жақын мекен Жамбыл кенті 11 шақырым оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан. Нүктенің маңайы бірнеше мал шаруашылығы фермалары. Бұл нүкте – «адырлар».

Келесі нүкте 49°N 49°E. Оған дейін 80 шақырым және бізде әлі төрт сағат күндізгі жарық уақытымыз бар.
Пишите на