на главную
manturs.narod.ru


confluence.org

К моим визитам

51N 53E

North


East


South


West


GPS info


Hunters6-Сентября-2014 – От 51°N 52°E мы вернулись к Богдановке и по грейдеру поехали на восток в сторону посёлка Кентубек. Через 45км грейдер повернул на сесер к Аксаю, а мы продолжили движение по очень пыльной полевой дороге на восток. Дорог от Кентубека в направлении точки конфлюенции много, но по пути необходимо пересечь несколько маленьких речек. Предварительно я изучил космоснимки и нашёл дамбы по которым можно доехать без риска. Подключив компьютер к навигатору мы быстро нашли оптимальный путь. Последние 25 метров прошли по пашне пешком.

Точка расположена в 6,7км юго-восточнее посёлка Кентубек (Григорьевка), в 6,5км западнее Жанаконыс. Местность равнинная, занята пашней. От слияния мы двинулись в сторону большого населённого пункта Аксай. Ночевать остановились в живописной роще посреди степи. Следующая плановая точка 51°N 54°E.

6-Sep-14 – From 51°N 52°E we returned to Bogdanovka and drove East via graded road towards Kentubek settlement. After 45 kilometers the road turned north to Aksai and we continued our way to the East on a very dusty field road. There are many ways leading from Kentubek to the confluence, but one has to cross several small rivers to reach it. In advance I examined the satellite image and found dams that we could use safely. After plugging navigator to the laptop we quickly found the best possible way. Last 25 meters we made on foot.

The confluence is located in 6,7 kilometers to the NW of Kentubek (Grigorievka) settlement, in 6,5 kilometers to the W of Zhanakonys. This area is flat, agricultural land. From the confluence we headed to a big settlement Askaj. For the night we stayed in a picturesque grove in the middle of the steppe. Our next confluence is 51°N 54°E.

6-қыркүйек-14 – 51°N 52°E-ден біз Богдановкаға оралдық та тас жолға шығысқа қарай Кентүбек қыстағына бет алдық. 45 шақырымнан кейін тас жол солтүстікке Ақсайға қарай бұрылды, ал біз қозғалысымызды өте шаңды жазық дала жолымен шығысқа жалғастырдық. Кентүбектен конфлюенция нүктесіне қарай жол көп, бірақ жолшыбай бірнеше шағын жылғаларды кесіп өту керек. Мен алдын ала ғарыштан түсірілген суреттерді зерттеп ешбір қатерсіз жетуге болатын дамбыны таптым. Компьютерді навигаторға қосып оңтайлы жолды тез таптық. Соңғы 25 метрді  жаяу егістікпен өттік.

Нүкте Кентүбек (Георгиевка) қыстағынан оңтүстік – шығысқа 6,7 шақырым, Жаңақоныстан батысқа қарай 6,5 шақырымда орналасқан. Аймақ тегістік, жағалай егістік. Қосылыс жерден Ақсай үлкен тұрғылықты мекеніне қарай жылжыдық. Түнеуге жазық дала ортасындағы көркем  тоғайға тоқтадық. Келесі жоспарлы нүкте 51°N 54°E.
Пишите на